fbpx

Гаранция и замяна

ГАРАНЦИЯ, РЕКЛАМАЦИЯ И ЗАМЯНА

 

Гаранция:

На основание  БДС-515-88-М12 гаранционният срок на обувните изделия е 30 дни. Във връзка със спазване на правата на ПОТРЕБИТЕЛЯ и съблюдаване на Закона за Защита на потребителите (ЗЗП), е важно да се знае, че:

 Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия. (2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид: 1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие; 2. значимостта на несъответствието; 3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113. (1) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя. (2) След изтичането на срока по ал. 1 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114. (3) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства. (4) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности: 1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума; 2. намаляване на цената. (2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя. (3) (Нова – ДВ, бр. 61 от 2014 г. , в сила от 25.07.2014 г.) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 61 от 2014 г. , в сила от 25.07.2014 г.) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока. (2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора. (3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

Чл. 119. (Изм. – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) (1) Заявлението за предоставяне на търговска гаранция съдържа задължително информация за: 1. правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112 – 115, и посочва ясно, че търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112 – 115, и по-точно, че независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112 – 115; 2. съдържанието и обхвата на търговската гаранция; 3. съществените елементи, необходими за нейното прилагане, и по-специално: начините за предявяване на рекламации; срок на търговската гаранция; териториален обхват на търговската гаранция; име и адрес на лицето, предоставящо търговската гаранция, и име и адрес на лицето, пред което може да бъде предявена търговската гаранция, когато това лице е различно от лицето, предоставящо търговската гаранция. (2) В случай че търговската гаранция се предоставя от производител, който няма представител на територията на страната, и в заявлението за предоставяне на търговска гаранция липсва информацията по ал. 1, т. 1, тази информация се предоставя на потребителя по подходящ начин от продавача. (3) Информацията по ал. 1 трябва да бъде ясна, разбираема и лесна за четене. Информацията задължително се предоставя на български език.

Гаранцията не покрива повреден цип, изгубени или паднали капачки и аксесоари.

Oбувките трябва да се използват според съответния сезон.

При влажно време обувките трябва да бъдат предпазвани и поддържани със съответните за целта препарати.

Обувките не трябва да се перат в перални машини или на ръка.

Намокрени  обувки не трябва да се изсушават в пряк контакт с печки и радиатори.

                При неправилна експлоатация, или умишлено увреждане Shoe Aquarium не приема рекламации.

РЕКЛАМАЦИЯ И ЗАМЯНА:

 Рекламация при явни дефекти се предявява до 30 дни след закупуването на стоката, а при скрити дефекти при откриването им, но не по-късно от срока на гаранцията им, като:

– ако обувните изделия не са носени, се заменят с нов чифт;

– ако обувните изделия са носени, се извършва безплатен ремонт, съгласно гаранционните условия.

 

 Продуктите с рекламации се изпращат на адрес:

 гр.София , бул. “Първа българска армия” 11, тел: 0878 130 288

При разлепване и/или дефект, който може да бъде отстранен и само ако проблемът не е в резултат на неправилна експлоатация, обувните артикули се ремонтират в срок до 30 дни, като времето за ремонт се изключва от гаранцията.

 

Разходите по връщането на продукт, свързан с рекламация и изпращането на нов продукт, са за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

В случай, че поръчаните от ПОТРЕБИТЕЛЯ  артикули не отговарят на неговите очаквания, същият може да се откаже от сключения договор от разстояние, според условията от чл. 55 от Закона за Защита на Потребителите.

 Върнатата стока трябва да е в оригиналната си опаковка и етикировка, трябва да е неупотребявана и без нанесени повреди. Към пратката трябва да са приложени оригиналните документи, с които е получена.

Разходите за връщане на продукти и замяна са за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

Ако получените обувки не отговарят на желания размер, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да ги изпрати обратно на следващия ден, за да бъдат подменени с правилния размер,като за целта трябва да уведоми сътрудник на САЙТА .

Разходите по връщането и изпращането са за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

Не се приемат върнати СТОКИ без потвърждение от страна на САЙТА и без всички придружаващи документи при доставката.

 При възникнали ситуации във връзка с неуредени въпроси, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да отправи спорните въпроси към сътрудник на САЙТА на посочения за кореспонденция адрес. Всякакви спорове, които могат да настъпят между Shoe Aquarium и ПОТРЕБИТЕЛ могат да бъдат решавани решавани по взаимно съгласие, а в случай, че това не е възможно, те ще бъдат отнесени до компетентния български съд в съответствие с българското законодателство.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *