Общи Условия

Интернет страницата www.shoeaquarium.bg  e собственост на фирма Шу Аквариум ЕООД представляващ  онлайн магазин,закраткостСАЙТА.

АДРЕС: ГР.СОФИЯ 1616, УЛ.”ПОДГРАМАДА” 33.

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: ГР.СОФИЯ, БУЛ.”ПЪРВА БЪЛГАРСКА АРМИЯ” 11

E-MAIL:SHOP@SHOEAQUARIUM.BG, ТЕЛ.+359 878 130 288. ВПИСВАНЕ В

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ: ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР ПРИ АГЕНЦИЯ ПО

ВПИСВАНИЯТА-ЕИК 202799448, РЕГИСТЪР НА АДМИНИСТРАТОРИТЕ НА

ЛИЧНИ ДАННИ №428357, РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗДДС: BG202799448,

 

Shoe Aquarium е търговска марка и навсякъде в Общите условия, под Shoe Aquarium,трябва да се има предвид  притежателят на търговската марка – фирма Шу Аквариум ЕООД.

 

Предмет на Общите условия на договорите за покупко-продажба от разстояние по смисъла на Закона за защита на потребителите са отношенията между Шу Аквариум ЕООД от една страна, наречено за краткост ТЪРГОВЕЦ, и от друга – лицето, запознало и съгласило се с настоящите Общи условия, наречено за краткост ПОТРЕБИТЕЛ,който е заявил закупуванена предлаганите СТОКИчрез Интернет страницата на онлайн магазин www.shoeaquarium.bg.

 

ПОТРЕБИТЕЛ на www.shoeaquarium.bgе всеки, който е въвел електронния адрес или е достигнал до  www.shoeaquarium.bg чрез пренасочване от друг интернет сайт с цел да извършва покупки на стоки по електронен път.

 

СТОКА / СТОКИ са предлаганите чрез САЙТА продукти за закупуване.

 

ПОРЪЧКА е всяка направена заявка за закупуване на СТОКА/СТОКИ при условията, описани в САЙТАотносно начина на доставка и заплащане от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

 

ПОТРЕБИТЕЛ С РЕГИСТРАЦИЯ е всеки,който след указани действия от  Shoe Aquarium се е включил в базата данни на  www.shoeaquarium.bgи може да провери историята на поръчките си на САЙТА.

 

ПОТРЕБИТЕЛ С БЪРЗА ПОРЪЧКА  е всеки,който след указани действия от Shoe Aquarium e направил поръчка на www.shoeaquarium.bg  без да се регистрира и не се включва в базата данни.

 

ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ е обособена част от САЙТА, доставена от ПОТРЕБИТЕЛЯ на www.shoeaquarium.bg, съдържаща e-mail адрес и парола,чрез които  се извършва обменна информация между ПОТРЕБИТЕЛЯ и Shoe Aquarium и са достъпни услугите, предоставени от  САЙТА.

 

ЗЛОУМИШЛЕНИ ДЕЙСТВИЯса действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката и/или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи,  получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, изпращане на нежелана поща, непоискани търговски съобщения, използване на недостатъци в системите с цел добиване на информация или собствена облага,извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на информационни системи и масиви, изпращане на вируси или системи за отдалечен контрол, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

 

ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА ОТ РАЗСТОЯНИЕ е всеки договор, сключен между ПОТРЕБИТЕЛЯ и ТЪРГОВЕЦА, вследствие  на предложение от Shoe Aquariumкато част от система за продажба на стоки или предоставяне на услуги, при която от датата на отправяне на предложението до сключването на договора, страните не са във физически контакт помежду си. Всяка отделно направена поръчка представлява отделен договор. При   електронно изявление от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ за сключване на договор за продажба, същият се съгласява и със съдържанието на договора за продажба от разстояние и с Общите условия побликувани в САЙТА.

 

Е БЮЛЕТИН/ИЗВЕСТИЯ/СЪОБЩЕНИЯ

Информационни средства, отнасящи се за продукти в търговските обекти на ShoeAquarium,специалнипредложения(промоции), предлагани за определен период от време, закупуване на ваучери и талони за специални отстъпки.

 

 

ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ДАННИ

При регистрация или при сключване на договор за продажба без регистрация (бърза поръчка),ПОТРБИТЕЛЯТ предоставя лични данни наShoe Aquarium,които ще бъдат използвани единствено за приемане и изпълнение на поръчки или за връзка с ПОТРЕБИТЕЛЯ за уточнения по поръчката.

 

Според Закона за защита на личните данни, Shoe Aquarium отговаря за защита на информацията подадена от ПОТРЕБИТЕЛЯ по повод сключване на договора от разстояние,при изключение на случаите на злоумишлени действия на трети лица,непреодолима сила или случайно събитие.

 

Приемайки Общите условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ дава съгласието си информацията за него да бъде обработвана и съхранявана по предвидения в тях и в закона ред и се съгласява личните му данни в потребителския му профил в www.shoeaquarium.bg,обявени като общодостъпни, да бъдат използвани от Shoe Aquariumза целите на директния маркетинг.

 

Shoe Aquarium гарантира на  ПОТРЕБИТЕЛЯ  конфиденциалността на  предоставената информация и лични данни,като се задължава  да не разкрива и не предоставя личната информация за ПОТРЕБИТЕЛЯ на трети лица-физически лица,търговски дружества,държавни органи и други институции,освен в случаите,когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ е изявил личното си съгласие при регистрацията или в по-късен момент,както и когато  информацията е изискана от длъжностни лица или държавни органи, които са оправомощени да изискват и събират данни и информация при спазване на законовия ред.

 

С регистрацията си в www.shoeaquarium.bg, ПОТРЕБИТЕЛЯТ дава съгласието си на обявения от него имейл адрес,да му бъдат изпращанитърговски,рекламни и други съобщения от Shoe Aquarium.

 

Сизпращането на поръчка със или без регистрация,както и със  създаването на профил, ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира че е пълнолетен(лице навършило 18години).

 

 При използването на www.shoeaquarium.bg, ПОТРЕБИТЕЛЯ е отговорен за всички последствия настъпили от неговото поведение,включително за интелектуални, материални,електронни или от всякакъв друг характер вреди, причинени на Интернет страницата и марката Shoe Aquarium.

 

 С приемането на Общите условия,ПОТРЕБИТЕЛЯТ е уведомен,че цялото съдържание-изображения,текст,дизайн,електронна база данни,софтуер,мултимедийно съдържание и всякаква друга информация побликувани на www.shoeaquarium.bg са интелектуална собственост на Shoe Aquarium. ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да прехвърля,копира,променя,използва и предоставя съдържанието на  www.shoeaquarium.bg без изричното писмено съгласие на Shoe Aquarium ,с изключение на случаите,когато използването е с некомерсиална цел.

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

 

 ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да разглежда,поръчва и получава СТОКИ от САЙТА по реда и условията посочени в него.

 

При извършване на поръчкатаПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да избере вида и модела на СТОКИТЕ и тяхното количество,начина и сроковете за доставка и условията за плащане, според предоставените от www.shoeaquarium.bg възможности.

 

От момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на Shoe Aquariumдоговорът за продажба от разстояние се счита за сключен.

 

ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на доставка на заявената стокаслед потвърждение по e-mail безпотвържение по телефонаосвен в случаите за допълнително уточняване на поръчката.

 

ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

 

ПОТРЕБИТЕЛЯТ е задължен да заплати цената на поръчката си според начина, обявен в www.shoeaquarium.bg.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

Shoe Aquarium има право по всяко време, без да уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ, който нарушава Общите условия на САЙТА,както и по преценка на Shoe Aquarium, да спира, прекратява или променя предоставените услуги,като не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи.

 

В САЙТА са  отразени наличностите на артикулите към момента на разглеждане.Поради динамиката на продажбите е възможно определени продукти, фигуриращи в САЙТА като „налични” в момента на поръчката,да бъдат изчерпани и да не могат да бъдат поръчани и доставени,за което Shoe Aquarium не носи отговорност.

 

Shoe Aquarium има право да праща съобщения или e-mail до ПОТРЕБИТЕЛЯ със съдържащи актуални промоции, новини, нови продукти и предложения, с изключение на случаите, в които ПОТРЕБИТЕЛЯТ изрично е съобщил,че не желае да получаватакива.

Общите условия могат да бъдат променяни по всяко времеот Shoe Aquarium.

 

Промените стават валидни в момента на тяхното публикуване на www.shoeaquarium.bg.