fbpx

Политика за личните данни (GDPR)

ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (GDPR) – Регламент (ЕС) 2016/679

Шу Аквариум ЕООД поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на компаниите и възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност, която можете да достъпите във всеки един момент .

Какви данни обработваме, когато ползвате нашите услуги?

Регистрирани потребители

На повечето от сайтове ни предоставяме възможности да използвате услугите ни като регистрирани потребители. Регистрират се само потребители, които биха извършили покупка на стока предлагана в нашите сайтове.

Какви данни обработваме

• ИМЕ
• АДРЕС
• ТЕЛЕФОН
• E-MAIL
• IP ADDRESS
• БАНКОВА СМЕТКА
• РАЗПЛАЩАНИЯ С ДЕБИТНИ КРЕДИТНИ И ЗАМЕСТВАЩИ ПАРИТЕ СРЕДСТВА.

За верифициране на регистриран профил и спазване на нашите законови задължения, свързани с информационната сигурност и в изпълнение на законосъобразните предписания на съдебни разпореждания по легитимни заявки от оправомощени органи, според Общите условия на сайтовете. Тази цел включва и съхранение и достъп до информация, запазена на устройството на потребителя, както и осигуряване на специални условия за деца при ползване на определени сайтове.

Настоящата Политика за личните данни е неразривно свързана с Общите условия на Шу Аквариум ЕООД , но не е част от тях. Тя не регламентира права и задължения, а има за цел да обясни на потребителите какви лични данни обработваме във връзка с предоставянето на електронни съобщителни услуги и стоки (напр. обувки ,чанти, аксесоари и др.), защо и как ги обработваме, в това число кога е необходимо да разкриваме лични данни на трети лица. Също така, с нея се предоставя информация за правата, които потребителите имат във връзка с обработването на лични данни от Шу Аквариум ЕООД. За да бъде сключен договор с Шу Аквариум ЕООД, съответно да бъде регистрирана предплатена карта, е необходимо потребителят да предостави свои лични данни. Предоставянето на тези данни ни позволява да идентифицираме съответния потребител като страна по договора и като титуляр на правата/задълженията по него./договор е и всяка покупко продажба или устно или писмено взаимодействие/

При изпълнение на това задължение съответната информация и документи, които съдържат и лични данни на потребителите, се съхраняват от Шу Аквариум ЕООД за срокове, предвидени в съответните закони. Тези срокове са с голяма продължителност (например фактурите, които са документи за данъчно-осигурителен контрол, следва да се съхраняват за срок от единадесет години).

Понякога, за да упражни свои права или законни интереси, е възможно да се наложи Шу Аквариум ЕООД да обработи лични данни на определени потребители, за да отправи извънсъдебна претенция или да заведе дело срещу:

• трети лица, от които Шу Аквариум ЕООД е получило лични данни за съответните потребители в съответствие с настоящата Политика за личните данни; или
• трети лица, на които Шу Акуариум ЕООД е разкрило лични данни за съответните потребители в съответствие с настоящата Политика за личните данни;

Съответно, възможно горепосочените лица, а и самите потребители, да отправят извънсъдебна претенция или да заведат дело срещу Шу Аквариум ЕООД. В такива случаи е възможно да се наложи Шу Аквариум ЕООД да обработи лични данни на определени потребители, за да може да бъде организирана и проведена защитата по съответната претенция или дело (по този начин Шу Аквариум ЕООДцели да се предпази от неправомерни посегателства срещу своето имущество и/или репутация).

Видът и обемът на обработваните лични данни зависят от естеството на отправените извънсъдебни претенции или заведените дела. Обработващите лични данни са лица, които обработват лични данни от името и по възлагане на Шу Аквариум ЕООД въз основа на писмено споразумение. Те нямат право да обработват предоставените им лични данни за цели, различни от изпълнението на работата, която им е възложена от Шу Аквариум ЕООД Обработващите са длъжни да спазват всички инструкции на Шу Аквариум ЕООД.

Шу Аквариум ЕООД предприема необходимите мерки, за да осигури, че ангажираните обработващи спазват стриктно законодателството за защита на личните данни и инструкциите на Шу Аквариум ЕООД, както и че същите са предприели подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни.

Във връзка с обслужването на плащания на потребителите Шу Аквариум ЕООД, извършени по банков път или чрез платежна институция, е необходимо да се осъществи обмен на данни между Шу Аквариум ЕООД и съответната банка или платежна институция.

Шу Аквариум ЕООД предприема действия по искане на физическо лице да упражни право по настоящия раздел, само ако е в състояние да идентифицира съответното лице.

Възможност да упражняват правата си по настоящия раздел имат само лице, които могат да бъдат идентифицирани от Шу Аквариум ЕООД. Ако целите, за които Шу Аквариум ЕООД обработва лични данни не изискват или вече не изискват идентифициране на дадено физическо лице,Шу Аквариум ЕООД няма задължение да поддържа, да се сдобие или да обработи допълнителна информация, за да идентифицира лицето с единствената цел да предприеме действия въз основа на искане на това лице.

Шу Аквариум ЕООД уведомява физическите лица за предприетите действия в срок до един месец от получаване на искане по този раздел, като в определени случаи този срок може да бъде удължен с още до два месеца. Шу Аквариум ЕООД предоставя на физическите лица информация относно действията, предприети във връзка с техните искания за упражняване на права по настоящия раздел без ненужно забавяне и във всички случаи в срок от един месец от получаване на искането. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията. Шу Аквариум ЕООД информира съответното лице за всяко такова удължаване в срок от един месец от получаване на искането, като посочва и причините за забавянето.

Ако Шу Аквариум ЕООД не предприеме действия по искането на дадено физическо лице, Шу Аквариум ЕООД го уведомява без забавяне и най-късно в срок от един месец от получаване на искането за причините да не предприеме действия, както и за възможността за подаване на жалба до Комисия за защита на личните данни и търсене на защита по съдебен ред.

В определени случаи Шу Аквариум ЕООД може да иска допълнителна информация за потвърждаване на самоличността на физическите лица

В случай че Шу Аквариум ЕООД има основателни опасения във връзка със самоличността на физическото лице, което подава искане по този раздел, Шу Аквариум ЕООД може да поиска предоставянето на допълнителна информация, необходима за потвърждаване на самоличността на лицето.

Действията, предприети от Шу Аквариум ЕООД при и по повод подадени искания за упражняване на права по този раздел, са напълно безплатно за лицата, освен ако исканията им са явно неоснователни или прекомерни. Действията, които Шу Аквариум ЕООД предприема при и по повод упражняването на правата на потребителите, са напълно безплатни. Когато искането на дадено лице е явно неоснователно или прекомерно (например поради своята повторяемост), Шу Аквариум ЕООД има право, по свое усмотрение: (а) да откаже да изпълни искането; или (б) да изиска заплащането на разумна такса, определена на база на административните разходи, необходими за предоставяне на исканата информация или за предприемането на исканите действия.

Потребителите имат право да получат от Шу Аквариум ЕООД информация дали се обработват лични данни, свързани с тях. Ако това е така, потребителите имат право да получат достъп до съответните данни.

Потребителите имат правото да поискат от Шу Аквариум ЕООД изтриване на свързаните с тях лични данни, в следните случаи:

• личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани;
• потребителят е оттеглил своето съгласие, върху което се основава обработването на лични данни, и няма друго правно основание за обработването на същите;
• потребителят е възразил срещу обработването на лични данни, което се основа на законен интерес на Шу Аквариум ЕООД, освен ако има други законни основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на потребителя, или обработването на данни е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
• потребителят е възразил срещу обработването на лични данни за целите на директния маркетинг и няма други законни основания за обработването на тези данни;
• личните данни, отнасящи се за съответния потребител, са били обработвани незаконосъобразно;
• личните данни трябва да бъдат изтрити от Нона/Пассо/Шу Акуариум с оглед спазването на правно задължение, произтичащо от правото на Република България или от правото на Европейския съюз.

Считано от 25.05.2018 година, потребителите имат правото да поискат от Шу Аквариум ЕООД да ограничи обработването на свързаните с тях лични данни, в следните случаи:

• точността на личните данни се оспорва от потребителя, за срок, който позволява на Шу Аквариум ЕООД да провери точността на личните данни;
• обработването е неправомерно, но потребителят не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;
• Шу Аквариум ЕООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но потребителят ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
• потребителят е възразил срещу обработване на лични данни, основано на законен интерес на Шу Аквариум ЕООД, в очакване на проверка дали законните основания на Шу Аквариум ЕООД имат преимущество пред интересите на потребителите.Потребителите имат право, по всяко време и на основания, свързани с тяхната конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на лични данни, отнасящи се до тях, когато Шу Аквариум ЕООД обработва техните данни за защита на свои законни интереси.

В определени случаи това право е безусловно и Шу Аквариум ЕООД винаги ще преустановява обработката на данни при направено възражение от потребителите. Това са случаите, при които Шу Аквариум ЕООД обработва лични данни за целите на директния маркетинг. В останалите случаи, в зависимост от естеството на възражението и обстоятелствата, изложени от съответния потребител, Шу Аквариум ЕООД ще извърши вътрешна проверка относно възражението и ще се произнесе по него в съответствие с този раздел, като: (а) уведоми потребителя, че ще преустанови обработката на неговите/нейни лични данни; или (б) мотивирано откаже да преустанови обработката на неговите/нейните лични данни, при наличие на законово основание за това.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *